Skolans religiösa historia

16 april 2020 jonas olsson
Skolans religiösa historia

Religionens plats i svensk skola har genomgått stora förändringar det senaste århundradet. Under tiden kristendomen var statlig var religionen en stor del av samhället i allmänhet och skolan i synnerhet. Det är svårt att föreställa sig att den svenska, idag sekulära skolan, förr stod under kyrkans ansvar. Fram till 1930-talet var det krav på att kunskapslärare inom kristendomsundervisningen skulle delta årligen i gudstjänster där deras lutherska tro och moral prövades, och det var inte förrän tidigt 1950-tal som kravet på att dessa lärare skulle vara medlemmar i Svenska kyrkan ströks. Under 1960-talet skedde stora förändringar på området och man avskaffade bland annat de obligatoriska morgonsamlingarna som tidigare haft religiösa inslag.En sekulär skolmiljö

Ateism och andra sekulära livsåskådningar introducerades så småningom, och ämnet kristendomskunskap bytte sedermera namn till religionskunskap för att minska fokuset på kristendom och istället fokusera på de fem världsreligionerna. Idag är det sekulära norm i svenska skolor, även om skolavslutningar och annat på olika håll fortfarande firas i kristna kyrkor. Hur det ligger till med den kristna – i vissa perioder uttalade och i andra perioder implicita – moralen är svårt att säga. Men det är onekligen så att stadgar och traditioner har en inverkan på oss människor.

 

 

Stötta kristna skolor

Religiösa friskolor är än så länge fortfarande tillåtet i Sverige, och idag finns ett sjuttiotal sådana med kristen inriktning i landet. Agape Norrköping är en av de stiftelser som verkar för att stärka och bygga skolor med kristen profil. Bland annat har man hållit kurser för ledare i Rwanda med syftet att stärka ledaregenskaper hos nyckelpersoner i landet för att bidra till en positiv utveckling i kyrkor och skolmiljö. Man siktar fortsatt mot att starta, bygga och leda kristna skolor, förskolor och fritidshem och vill använda den experis man byggt upp genom åren för en fortsatt utveckling av utbildningsmiljöer.

Fler nyheter